Camrusepa Milk Thistle

Free

  • CAMRUSEPA MILK THISTLE (500 Mg ) markalı Devedikeni Ekstresi içeren takviye edici gıda adlı ürünümüzün tavsiye edilen günlük alım dozu , 18 yaş ve üstü bireylerde günlük 2 tablettir. Optimal emilim için öğünlerinizden 2 saat sonra kullanılması tavsiye edilir.
  • Ürün detayları açıklama kısmında yer almaktadır.
  • Ürünleri satın almak için e-ticaret anlaşmalı linklerimizi kullanabilirsiniz.

Açıklama

Milk Thistle

ETKEN BİLEŞEN  MİKTAR / 1 TABLET
Devedikeni Ekstresi (Silymarin) 400 mg
Enginar Ekstresi 100 mg

Milk Thistle, meryemana dikeni veya genel olarak bilinen Silybum marianum, Asteraceae (Compositae) familyasına ait tıbbi bir bitkidir. Ülkemizde Trakya, Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde doğal olarak yetişir.

Milk Thistle, antioksidan, antienflamatuvar ve antifibrotik özelliklerinden dolayı özellikle kronik karaciğer rahatsızlığı, siroz ve hepatoselüler karsinom gibi çeşitli karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

ALT ve AST gibi biyokimyasal parametreler üzerinde olumlu etki göstererek bazı kanser semptomlarının tedavisinde umut verici sonuçlar vermiştir. Ayrıca bazı kemoterapi ilaçlarının neden olduğu yan etkilerin azaltılmasında da etkili olabileceğine dair çalışmalar vardır.

Total kolesterol, LDL kolesterol ve trigiliseriti azaltarak hiperlipidemi tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca HBV ve HCV tedavisinde yer almaktadır. Viral hepatit tedavisinde antivirallerle birlikte kullanıldığında tedavinin daha etkili olmasını sağlamaktadır. HbA1c seviyesine etkileri nedeniyle diyabette kullanılmaktadır.

Mantar zehirlenmesinde (Amanita phalloides) antidot olarak kullanılmaktadır.

Antienflamatuvar Etki

Silybum marianum ekstresinin, fareler üzerinde yapılan çalışmada, kolestatik karaciğer rahatsızlığı, CCl4’ün neden olduğu hepatotoksisite, zidovudin/izoniazid’in neden olduğu karaciğer toksisitesi ve metiyonin ve kolin eksikliğinin neden olduğu steatohepatit üzerine antienflamatuvar etkileri görülmüştür.

Ayrıca silimarin ile yapılan başka çalışmalarda, TNF-a gibi sitokinlerin ve adezyon moleküllerinin salınımını baskılayarak antienflamatuvar etki gösterdiği tespit edilmiştir.

Antifibrotik Etki

Yapılan bir hayvan çalışmasında, silimarinin karaciğer fibrozu oluşumunu ve fibrojen oluşum mekanizmasını inhibe ettiği görülmüştür. Bu çalışmada silimarin verilmesi sonucu, safra tıkanıklığı sonucu oluşan kollajen ve pro-kollajen 3 bileşenlerinde %30’luk bir azalma görülmüştür. Fareler ile yapılan başka bir deneyde silimarinin sitagliptin ile kombine verilmesi sonucu karbon tetrakloritin neden olduğu karaciğer fibrozunu iyileştirdiği görülmüştür.

Antioksidan Etki

  • Silybum marianum, yapılan çeşitli in vitro ve in vivo çalışmalar sonucunda,
  • Reaktif oksijen türlerinin ve serbest radikallerin oluşumunu önlemesi,
  • Bağırsakta demir ve bakırın iyon şelasyonu yapması,
  • Isı şok proteinleri, tiyoredoksin ve sirtuin gibi koruyucu moleküllerin sentezini uyarması,
  • Süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimleri aktive etmesi gibi farklı etki mekanizmalarıyla antioksidan etki göstermiştir.

Kanser Tedavisinde Rolü

60 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada; sisplatin uygulamadan önce 7 gün boyunca günde 2 kez silimarin verilmiştir, kan üre nitrojen (BUN) ve kreatinin değerlerinde, kontrol grubuna kıyasla daha çok azalma görülmüştür.

24 kişi üzerinde yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada sisplatin tedavisi döneminde, sisplatin infüzyonu (24-48 saat) öncesinde 420 mg silimarin uygulanmıştır. Akut böbrek rahatsızlığı veya üriner elektrolit kaybında herhangi bir fayda görülmemiştir. (Farklılıklar kullanılan farklı sonuç ölçümleri ve tedavi öncesi süreye bağlı olabilir.) ALL (Akut lenfoblastik lösemi) tedavisi alan çocuklarda Milk thistle’ın etkisi araştırılmıştır. ALL’li 50 çocukla yapılan çift kör-plasebo kontrollü bir çalışmada, oral yol ile milk thistle (28 gün boyunca 5.1 mg/kg/gün) uygulanmıştır.

Aspartat transaminaz (AST) önemli bir şekilde düşerken, alanin transaminaz (ALT)’da da bir düşme eğilimi görülmüştür. 80 ALL’li çocuk hastada metotreksatla birlikte 1 hafta boyunca 420 mg silimarin her gün verilmişir. Silimarin grubunda önemli bir şekilde; AST, ALT, ALP (alkalen fosfataz), kan üre ve kreatinin’de düşüşler görülmüştür. Doksorubisin kullanan 80 ALL’li çocuk hastaya 1 hafta boyunca günlük 420 mg MT verilmiştir.

Doksorubisinin neden olduğu kardiyotoksisitede azalma görülmüştür. (Echo-Doppler ve serum troponin seviyeleri ile ölçülerek) Meme kanseri olan 99 hastaya taksan içeren kemoterapi tedavisinin yanısıra günde 3X80 mg silimarin verilmiştir. AST ve ALT’nin önemli derecede azaldığı görülmüştür. Radyasyon tedavisi alan 27 baş ve boyun kanserli hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada profilaktik uygulama olarak 3 doza bölünmüş olarak günlük 420 mg silimarinin verilmiş, mukozit başlangıcını ve şiddetini plasebo gruba göre önemli derecede azalttığı görülmüştür.

Silimarin topikal yol ile uygulandığında bazı kanserlerin neden olduğu cilt toksisitesini azaltmada faydalı olabileceği görülmüştür. Silimarinin jel versiyonu kapesitabinin neden olduğu el-ayak sendromunun başlangıç süresini ve şiddetini azalttığı görülmüştür. 40 hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada günde 2 kez %1 silimarin 1. günden 9. haftaya kadar, kapesitabinin neden olduğu WHO HFS (Dünya sağlık örgütü, el ayak sendromu) ortalama skorunu önemli derecede azaltmıştır.

Lipit Profili Üzerine Etkisi

Yüksek doz statine toleransı olmayan dislipidemik hastalar üzerinde yapılan 6 aylık bir klinik çalışmada 210 mg S. marianum, Berberis aristata ile kombine şekilde verilmiştir. Çalışma sonunda total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseritin azaldığı görülmüştür. Bu çalışmada S. marianum’un kolesterol absorbsiyonunu ve lipoprotein biyosentezini azalttığı B. aristata’nın oral biyoyararlanımını iyileştirdiği görülmüştür. Bu kombinasyonun statinin dozunun ve yan etkisinin azalmasına neden olduğu görülmüştür.

Çift kör randomize plasebo kontrollü bir çalışmada S. marianum, B. aristata, monakolin (HMG-CoA redüktaz reversibl inhibitörü) 3 ay boyunca düşük riskli kardiyovasküler hastalara verilmiş. Total kolesterol, trigliserit, LDL kolesterol seviyeleri ile birlikte TNF-a IL-6 gibi inflamatuvar markırlar önemli derecede azalmıştır.

Viral Hepatit Tedavisinde Yeri

Milk Thistle, Silimarinin etkisi, güvenililirliği ve antiviraller ile terapötik kombinasyonu (lamivudin ve interferon) HBV kronik hepatit tedavisinde değerlendirilmiştir.

AST ve ALT seviyelerini normalleştirme konusunda silimarin ve antiviral ajanların benzer etkilere sahip olduğu görülmüştür. Transaminaz seviyeleri üzerinde etkisinde antiviraller ile kombine kullanımının, antivirallerin tek kullanımına nazaran daha etkili olduğu görülmüştür.

Silibinin intravenöz uygulamasının; HCV yaşam döngüsünde viral replikasyonu direkt inhibe edebildiği görülmüştür. Bu etkisini intraselüler interferon (IFN)’un indüklediği antiviral yolaklardan bağımsız olarak HCV-RNA bağımlı RNA polimeraz fonksiyonunu inhibe ederek göstermiştir.

Silimarin HCV’nin hücrelere bağlanmasını bloke edememektedir. Ama HCV’nin lipozomlarla birleşmesini ve HCV’nin lipozoma girmesini engeleyebilmektedir.

Laktasyon Üzerine Etkisi

Milk Thistle, Geleneksel olarak emziren annelerde süt üretimini uyarmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bitkinin laktasyonu arttırıcı etkisi in vivo ve klinik çalışmalarla ortaya konmuştur.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Camrusepa Milk Thistle” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir